Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Op al onze producten zijn de volgende verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder akteregisternr. 449/1988 – aktenr. 43/1988.

Betalingen uitsluitend contant of per automatische incasso, tenzij anders overeengekomen waarbij een strikte betalingstermijn wordt gehanteerd van 14 dagen.

Er geldt een minimum-orderbedrag voor franko-levering van € 175,= exclusief BTW. Bij orders beneden dit bedrag wordt € 20,= aan bezorgkosten in rekening gebracht.

Voor planten en overige artikelen gelden netto-prijzen, deze worden uitsluitend geleverd in combinatie met Uw visbestellingen en tellen niet mee voor het franko orderbedrag.

Visbestellingen dienen uiterlijk om 12:00 uur voorafgaande aan de dag van bezorging bij ons binnen te zijn.

Voor de planten geldt een termijn van 48 uur voor levering en een minimum orderbedrag van € 50,= dit i.v.m. het afhalen bij de kwekerij.

Er geldt een minimumafname van 10 vissen per soort, bij vissen beneden de € 1,25 per stuk.

Eventuele reclames dienen binnen 24 uur na ontvangst van de goederen aan Gommers-Ducheine BV gemeld te worden, teneinde enige aanspraak op creditering te kunnen maken.
Voor leveringen buiten Nederland geldt een termijn van 48 uur.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting zal door Gommers-Ducheine BV een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld, waarbij alle kosten voor rekening van gedaagde c.q. cliënt komen, vermeerderd met een rentepercentage gelijk aan het rentedisconto van de Nederlandsche Bank.

De eigendom van de te leveren goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, op cliënt over zodra hetgeen hij krachtens enige overeenkomst aan Gommers-Ducheine BV verschuldigd is of zal worden, volledig aan haar heeft voldaan.

Gommers-Ducheine BV behoudt zich het recht voor tussentijdse prijswijzigingen door te voeren.